Welcome

Please click on the link below for all Headteacher/Covid-19 updates:

Latest update 4/1/22

Please see below a survey from Carmarthenshire County Council's school Governor Unit and Welsh Government, regarding changes to the school term currently being considered by Welsh Government. Please note that, if you choose to take part in the survey, your views will go to Welsh Government not to us at Dyffryn Taf.


Annwyl bawb

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried opsiynau o amgylch strwythur y diwrnod ysgol a'r flwyddyn ysgol.

Mae Parentkind a'r Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant wedi cydweithio i greu arolwg byr i rieni er mwyn rhoi cyfle iddynt rannu eu barn ar ddiwygio'r diwrnod ysgol a'r flwyddyn ysgol yng Nghymru.

Byddem yn gwerthfawrogi pe gallech rannu'r ddolen i'r arolwg er mwyn annog rhieni i gymryd rhan. Y dyddiad cau yw Ionawr 23ain.

CPAG & Parentkind Diwygio'r diwrnod ysgol a'r flwyddyn ysgol yng Nghymru (smartsurvey.co.uk)


Dear all

The Welsh Government is exploring options around the structure of the school day and the school year.

Parentkind and the Child Poverty Action Group have worked together to create a short survey for parents to give them the chance to share their views on reforming the school day and school year in Wales.

We would appreciate if you could share the link to the survey to encourage parents to take part. The closing date is January 23rd.

CPAG & Parentkind Reforming the school day and school year in Wales poll (smartsurvey.co.uk)


We are delighted to share with you the work of one of our Year 13 students, Holly Murcott. Holly is a member of our Senior Prefect Team and a talented artist. She took time during lockdown to design and illustrate a children's book explaining Covid-19 for primary age pupils in a colourful and imaginative way. We are sure you will agree that it strikes the balance of being fun and engaging but with the right tone and enough seriousness to get messages across. Great work Holly!

Parent Governor Vacancy


Gwahoddir ceisiadau am Riant-lywodraethwr ar gyfer yr ysgol o blith rhieni gyda phlentyn/plant ar gofrestr yr ysgol er mwyn llanw 1 swydd wag ar y Corff Llywodraethol o 3ydd Ebrill.

Os derbynnir mwy nag 1 cais, cynhelir etholiad yn ystod y tymor ymhlith rhieni gyda phlant ar gofrestr yr ysgol.

Mae’r ffurflen gais, ynghŷd â’r cyfyngiadau ar gymhwyster pobl i fod yn llywodraethwyr, wedi atodi a dylid eu hanfon yn ôl at llywodraethu@sirgar.gov.uk erbyn 10 o’r gloch y bore ar ddydd Gwener, 21 Ionawr 2022.

Bydd y rhiant-lywodraethwr llwyddiannus yn gwasanaethu am gyfnod o 4 blynedd ac NI fydd rhaid iddo/iddi ymddiswyddo os bydd ei p(h)lentyn/p(h)lant yn gadael yr ysgol.


Dear Parent / Carer


Applications are invited for a Parent Governor at the school from parents with a child/children registered at the school in order to fill 1 vacancy on the Governing Body from 3rd April.

In the event of the receipt of more than 1 application, an election will be conducted during the term involving parents of pupils registered at the school.

Application papers, together with the limitation provisions on people’s eligibility to be governors, are attached and should be returned to governance@carmarthenshire.gov.uk by 10 a.m. on Friday, 21 January 2022.

The successful Parent Governor will serve for a period of 4 years and will NOT be required to cease to hold office when his/her children leave the school.


Nomination Form

Victor Virus Animated Book.mp4

Coronavirus Risk Assessment

Please find below the latest Local Authority risk assessment, adapted to the Dyffryn Taf site, approved by the Chair of Governors, Mrs. Jo Kind.

Latest News


  • Uniform. For more information and guidance please click here.


  • Sixth Form uniform policy - for more guidance please click here.To read more, please click here.

Upcoming Events

Year 12 - Virtual Parent and Carer Evening - Tuesday, 16th November


To view the full school calendar please click here.

Quick Links

Parent Pay