Parent Governor Vacancy

Dear Parent/Carer


Applications are invited for a Parent Governor at the school from parents with a child/children registered at the school in order to fill 1 vacancy on the Governing Body from 15 December.


In the event of the receipt of more than 1 application, an election will be conducted during the term involving parents of pupils registered at the school.


Application papers, together with the limitation provisions on people’s eligibility to be governors, are below and should be returned to governance@carmarthenshire.gov.uk by 10 a.m. on Wednesday, 22 September 2021.


The successful Parent Governor will serve for a period of 4 years and will NOT be required to cease to hold office when his/her children leave the school.


Annwyl Riant/Gofalwr


Gwahoddir ceisiadau am Riant-lywodraethwr ar gyfer yr ysgol o blith rhieni gyda phlentyn/plant ar gofrestr yr ysgol er mwyn llanw 1 swydd wag ar y Corff Llywodraethol o 15 Rhagfyr.

Os derbynnir mwy nag 1 cais, cynhelir etholiad yn ystod y tymor ymhlith rhieni gyda phlant ar gofrestr yr ysgol.

Mae’r ffurflen gais, ynghŷd â’r cyfyngiadau ar gymhwyster pobl i fod yn llywodraethwyr, isod a dylid eu hanfon yn ôl at llywodraethu@sirgar.gov.uk erbyn 10 o’r gloch y bore ar ddydd Mercher, 22 Medi 2021.

Bydd y rhiant-lywodraethwr llwyddiannus yn gwasanaethu am gyfnod o 4 blynedd ac NI fydd rhaid iddo/iddi ymddiswyddo os bydd ei p(h)lentyn/p(h)lant yn gadael yr ysgol.


Parent Governor Nomination Form - Word

Parent Governor Nomination Form - PDF